Hoe is de zorg in het hospice georganiseerd?

Naast de mogelijke inzet van familie en/of naasten wordt de zorg verleend door vrijwilligers in samenwerking met de professionele thuiszorg. Zij geven zorg en begeleiding aan de gast, de familie en naasten tijdens de laatste levensfase. Gedurende 24 uur (7 dagen per week) wordt beschikbaarheid van zorg en nabijheid gegarandeerd door de inzet van:

  • Vrijwilligers,
  • Palliatieve thuiszorg Jasmijn (website),
  • Huisarts

Zorg en behandeling worden gegeven in voortdurend en goed overleg met de gast en voor zover deze daarmee instemt met de naaste betrokkenen. Hartelijkheid, betrokkenheid en echte aandacht vormen daarvoor de benodigde bestanddelen. Om de zorgverlening goed te kunnen afstemmen op de wensen en de behoeften van de gast en diens naasten is het nodig dat de zorgverlener vanaf het begin alle informatie heeft die voor die zorgverlening van belang is. 

Bij het intakegesprek maakt het hospice duidelijk wie zij is en welke zorg- en behandelingsmogelijkheden zij kan bieden. Gasten mogen van de zorgverleners verwachten dat zij hen goed informeren over alle belangrijke aspecten van zorg en behandeling. De wensen van de gast met betrekking tot de zorg en behandeling worden geïnventariseerd, waarbij niet alleen gedacht wordt aan wensen ten aanzien van de dagelijkse verzorging maar ook aan wensen ten aanzien van het al of niet beëindigen van een behandeling en het omgaan met pijnstilling. Voor zover familie en mantelzorgers worden ingeschakeld bij de zorg aan de gast worden zij ook daadwerkelijk in die rol erkend en krijgen zij daarin de nodige ondersteuning en begeleiding. 

De thuiszorgorganisatie zal de zorg aan de terminale gast verlenen en de familie en mantelzorgers daarbij steunen. Tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van de thuiszorgorganisatie worden nadere afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming van de werkzaamheden. Daarbij is uitgangspunt dat mantelzorgers en vrijwilligers geen medische of verpleegkundige handelingen verrichten. Vrijwilligers nemen in principe het wonen en het welzijn van de gast voor hun rekening. Zij “zijn er” voor de gasten en hun naasten. 

De medische zorg wordt verleend door de huisarts van de gast. De eigen huisarts is in beginsel verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. Kan de eigen huisarts niet meer verantwoordelijk zijn voor de medische zorg, dan wordt deze overgenomen door een in overleg met de plaatselijke huisartsen aan te wijzen ‘vaste’ huisarts uit Bodegraven. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt. Gedurende de avonden, nachten, weekenden en feestdagen is de huisartsenpost Gouda verantwoordelijk voor de medische zorg, tenzij de eigen huisarts anders aangeeft.