Naam: Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk

RSIN (ficaalnummer): 85.141.2397

Contactgegevens:

Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk

Boesemsingel 81

2411 KW Bodegraven (Zuid-Holland)

Tel: 0172-744761

E-mail: info@hospicebodegraven-reeuwijk.nl

Rekeningnummer

NL84 RABO 0116 5406 48

t.n.v. Hospice Bodegraven-Reeuwijk

Doelstelling:

Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk stelt zich ten doel het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten (d.w.z. met een levensverwachting van maximaal 3 maanden), waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk of wenselijk is, en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. Dit alles in een veilige, huiselijke omgeving.

Het bestuur van de Hospice Bodegraven-Reeuwijk verwoordt de missie van de bijna-thuis-voorziening als volgt:

“Wij bieden professionele zorg in een liefdevolle omgeving waar onze gasten met hun naasten op een waardige en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van het leven”.

Hospice Bodegraven–Reeuwijk wil deze missie vervullen door in een aangepaste huisvesting een laagdrempelige bijna thuissituatie aan te bieden. Daarbij spelen speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers een centrale rol bij het dagelijks contact met de gasten en bezoekers. Waar nodig vindt er ondersteuning plaats van de vrijwilligers door de professionals van de thuiszorgorganisatie. De leiding van de dagelijkse gang van zaken berust bij de coördinator(en).

Terugblik:

Als voorzitter en overige bestuursleden is een jaarverslag altijd een mooi moment om achterom te kijken. Het jaar 2019 was voor het hospice een zeer bijzonder jaar. Na ruim zeven jaar van plannen maken en diverse locaties op het oog te hebben mochten de deuren van het hospice op 13 juni 2019 open voor de vrijwilligers en alle andere actoren die het mede mogelijk hebben gemaakt dat dit mooie gebouw geschikt gemaakt werd voor het ontvangen van de gasten. En die gasten kwamen er, welgeteld 20 mannen en vrouwen mochten we verwelkomen. Gasten die zonder uitzondering de sfeer van liefde en betrokkenheid mochten ervaren in de laatste fase van hun leven.

Na de opening waren er nog voldoende zaken die om aandacht vroegen. De zorgvrijwilligers en de algemene vrijwilligers onder leiding van de beide coördinatoren, Nelleke Mouthaan en Dorien van Leeuwen liepen nog tegen veel aspecten aan die om aanpassing vroegen. Maar met een team klusvrijwilligers en een tuinteam is er hard aan gewerkt om toch de puntjes op de welbekende i te krijgen.

En dan natuurlijk de financiën, die elders een plek in dit verslag hebben. Zonder de donateurs, de klussers, de bedrijven, de plaatselijke kerken, goede doelenorganisaties en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk was dit mooie bijna-thuis-huis niet tot stand gekomen. Ieder heeft zijn of haar steentje bijgedragen om dit gebouw een oase van rust te laten zijn waar de liefdevolle verzorging van vrijwilligers en professionals tot haar recht kon komen.

En daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor, hulde voor iedereen die heeft meegeholpen en meegedacht heeft in wat voor vorm ook.

Het jaar 2020 zal in het licht staan van verdere professionalisering van zowel de organisatie als de vrijwilligers. Alsdan zal het beleidsplan (meer) vorm worden gegeven zodat het jaarverslag over het jaar 2020 ook een beleidsmatige inkijk zal geven over de verdere jaren.

Namens het bestuur

Gert Nap

Samenstelling bestuur:

  • Stijnie van Bemmel
  • Jan van Esschoten
  • Sia van den Heuvel secretaris
  • Gert Nap voorzitter
  • Robert Smits penningmeester

Beloningsbeleid:

De bestuursfuncties zijn allen vrijwilligersfuncties, zij ontvangen hier dan ook geen beloning voor.

Voor de beloning van de medewerkers in loondienst van de stichting (de coördinatoren in deeltijd) wordt de cao Zorg en Welzijn zoveel mogelijk gevolgd.

Verslag uitgeoefende werkzaamheden:

  1. Gasten

In 2019 is er zorg verleend aan 20 gasten (vanaf 19 juni). Dit betekent dat we niet alleen aan 20 mensen een veilige plek hebben mogen bieden, maar ook dat er even zoveel families in het huis zijn ontvangen en soms opgevangen. De zorg voor deze naasten is soms net zo belangrijk als de zorg voor de gast. Immers, door hen te ondersteunen, ondersteunen we onze gasten.

De verblijfsduur van onze gasten was gemiddeld  21 dagen en varieerde van 1 dag tot 4,5 maanden. Van deze gasten overleden er 17 in het hospice, 1 ging er naar een verpleeghuis, 1 ging er terug naar huis. 1 was er op 1 januari 2020 nog aanwezig.

Het bezettingspercentage over 2019 bedroeg ruim 71 %.

11 gasten kwamen uit de thuissituatie, 9 kwamen er uit het ziekenhuis. De overige gasten kwamen uit een verpleeghuis of een ander hospice. De geografische herkomst van de gasten bestreek vooral onze eigen regio. 4 gasten kwamen uit diverse streken van het land. In de meeste gevallen is de reden dat iemand van verder weg naar ons hospice komt omdat er familie in Bodegraven-Reeuwijk of omgeving woont.

 

  1. Uitgeplaatst

In het gedeelte hiervoor wordt melding gemaakt van 3 gasten die niet in het hospice zijn overleden maar verhuisd zijn naar een andere plek. Dit willen we graag wat nader toelichten.

Reden voor deze uitplaatsing is in het algemeen dat de ziekte zich veel langzamer ontwikkelt dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit betekent meestal dat de toestand zich stabiliseert of soms zelfs verbetert, in beide gevallen resulterend in een sterk gewijzigde levensverwachting. In deze situaties kan het hospice niet de gewenste zorg bieden. Bovendien is het hospice niet de gewenste plek om te vertoeven als je juist aan het opknappen bent.

 

  1. Medewerkers

Vrijwilligers

Eind 2019 werkten er 56 in het hospice als gastvrouw/gastheer. Dit doen zij in 4 shifts van 4 uur per dag, 7 dagen in de week.

Daarnaast zijn er 7 vrijwilligers actief voor de klussen in huis, de tuin en boodschappen. Tevens is er vrijwillige ondersteuning op het gebied van automatisering.

Gedurende het jaar zijn er ca. 13 vrijwilligers om uiteenlopende redenen gestopt.

Gelukkig hebben zich ook weer een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld, maar zijn nog niet inzetbaar vanwege de verplichte scholing die nog niet plaatsvond.

  • Tijdelijke afwezigheid vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk in het hospice vraagt continu iets van vrijwilligers. Zowel tijds-, fysieke- en mentale belastbaarheid van vrijwilligers is van belang om dit werk te kunnen doen. Soms zijn één of meerdere van deze aspecten tijdelijk een belemmering om je in te kunnen zetten.

  • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers: Alle nieuwe vrijwilligers volgen een verplichte basistraining, gebaseerd op de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), maar aangepast aan de wensen en eisen van hospice Bodegraven-Reeuwijk. Deze training is met name gericht op de houding van de vrijwilliger ten opzichte van de stervende en zijn familie. Tevens komt hierin het onderwerp zelfreflectie aan de orde en de impact die het werken met stervenden op de vrijwilliger heeft. Ook komen onderwerpen aan bod zoals het beleid van hospice Bodegraven-Reeuwijk en onderlinge samenwerking. Een deel van de training bestaat tevens uit “Til- en ADL- training”, een training gericht op de lichamelijke verzorging van de gast.

Deze trainingen worden gegeven door de eigen coördinatoren. In 2019 zijn 23 nieuwe vrijwilligers getraind.

Aanvullend hierop is een aantal workshops gehouden met specifieke thema’s en onder leiding van een aantal beroepsbeoefenaren, zoals mondverzorging door een plaatselijke tandarts, fysiotherapeut, deskundige in b.v. palliatieve zorg met een thema zoals vocht en voeding in de laatste levensfase of door de coördinatoren.

Coördinatoren

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het vrijwilligersrooster, de aanname van nieuwe vrijwilligers en het voeren van functioneringsgesprekken met de vrijwilligers. Daarnaast doen zij de vrijwilligerstrainingen. Ze zijn het eerste aanspreekpunt van de gasten, de naasten van de gasten, de zorgprofessionals en vrijwilligers. Maken een overzicht voor de penningmeester, houden voor en nazorg gesprekken met familie en hun naasten. Bereiden een opname voor en onderhouden contacten met de transfer verpleegkundige, huisartsen, andere collega hospices en de wijkverpleging die werkzaam is in het hospice. Organiseren een herdenkingsbijeenkomst, en vergaderen mee met de bestuursleden.

 

 

 

Financiële huishouding:

Balans per 31-12-2019

Staat van Baten en Lasten 2019